Avís Legal

1.- INFORMACIÓ i ACCEPTACIÓ

Les presents disposicions regulen l’ús del servei de Tsubacheck (en endavant, l'”app”), que RJ DIGITAL HUB (en endavant, “RJ Digital” o “Tsubacheck“) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

 • RJ DIGITAL
 • amb domicili a Andorra la Vella, C/ de la Sardana 3, Altell escala B (AD500) ANDORRA i N.R.T. L713047Z
 • Telèfon: +376 844 297
 • Email: hello@tsubacheck.com

L’accés a l’app és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
Determinats serveis són exclusius per als nostres clients i el seu accés es troba restringit.
Els serveis que presta Tsubacheck amb caràcter general tenen el preu que s’indiqui en la corresponent proposta de serveis professionals i en cap cas s’ofereixen o presten a través del servei de l’app.

La utilització de l’app atribueix la condició d’usuari de l’app (en endavant, l'”Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal on es regulen les condicions d’ús (en endavant, les “Condicions d’Ús”).
La prestació del servei de l’app té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat a l’app o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten.
Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves Condicions d’Ús poden patir modificacions.

Alguns serveis del Lloc Web són accessibles per als usuaris d’Internet o exclusius per als clients de Tsubacheck poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si s’escau, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal i que l’Usuari haurà d’acceptar abans d’iniciar-se la prestació del serveis corresponent.

2.- CONTINGUT

L’app conté material preparat per Tsubacheck amb finalitats únicament informatives.
Així mateix, Tsubacheck es reserva el dret a modificar, ampliar, o reduir el material ofert a través de l’app en qualsevol moment, posant-ho en coneixement dels Usuaris.

El material contingut en l’app no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa.
L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Tsubacheck i l’Usuari de l’app.
Per això, l’ Usuari no ha d’ actuar sobre la base de la informació continguda en aquestes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.
Així mateix, l’Usuari no ha d’enviar a Tsubacheck cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament i haver rebut autorització per remetre aquesta informació.

En aquest sentit i sens perjudici del que s’ ha exposat en els paràgrafs anteriors, Tsubacheck
atorga una llicència no exclusiva, no sub-llicenciable, ni transferible als Usuaris per utilitzar l’app i les seves respectives funcionalitats, el contingut i altres funcions disponibles en les mateixes, que estaran subjectes a la resta de termes inclosos en les presents Condicions d’Ús, així com a qualssevol altres termes d’ús i a la normativa aplicable.

3.- COMPROMISOS DELS USUARIS

Amb caràcter general, l’ Usuari s’ obliga al compliment de les presents Condicions d’ Ús, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ ús contingudes en les mateixes i obrar sempre conforme a la Llei en vigor, la moral, els bons costums i a les exigències de la bona fe i l’ ordre públic establert, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’ utilitzar l’ app de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de
Tsubacheck, la resta d’ Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a:

 1. Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per Tsubacheck per a l’accés a certs continguts o serveis oferts a través de l’app.
  Tsubacheck es reserva la facultat, sens perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés l’app en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses.
  En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a Tsubacheck.
  En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos.
 • No introduir, emmagatzemar, descarregar-se, modificar, descompilar, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar l’app, els seus continguts o el seu disseny.

4.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT I GARANTIES

Tsubacheck no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, per causes alienes a Tsubacheck, que impedeixin o retardin la navegació per l’app.

No obstant això, Tsubacheck declara que ha adoptat i adoptarà, si s’escau, totes les mesures necessàries dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el correcte funcionament de l’app i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components danyosos als Usuaris.

Tsubacheck es reserva el dret a interrompre l’accés a l’app en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament o qualsevol altra causa.

Tsubacheck no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi del contingut de l’app que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de tercers.

Tsubacheck no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals pogués adonar-se’n el contingut o altres als quals es pugui accedir a través d’elles.
Tsubacheck tampoc podrà ser considerada responsable de qualssevol danys derivats de la utilització de l’app, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que hi facilita.

Tsubacheck no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari de l’app.
En conseqüència, Tsubacheck no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’Usuari o a tercers.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com tota la informació continguda en l’app (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc. i qualsevol altre contingut que hi sembli) són propietat exclusiva de Tsubacheck o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, llevat d’aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús de l’app.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Tsubacheck o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés a l’app atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

L’Usuari queda, únicament, autoritzat per visualitzar els continguts per al seu ús personal i privat exclusiu, però Tsubacheck no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers.

6.- PROTECCIÓ DE DADES

Tsubacheck protegirà les dades personals dels Usuaris i les utilitzarà només en la mesura que ho permeti la llei o sempre que els Usuaris hagin donat el seu consentiment.
Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals a l’app diríeu a la Política de Privacitat.

FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES

Sense perjudici del que disposa la Política de Privadesa, la utilització de certs serveis o sol·licituds adreçades a Tsubacheck estan condicionades a l’emplenament previ del corresponent formulari de registre d’Usuari.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis de l’app als efectes anteriors o qualssevol altres haurà de ser veraç.
A aquests efectes, l’ usuari garanteix l’ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a Tsubacheck perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’ Usuari.
En tot cas, serà l’ usuari l’ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Tsubacheck o a tercers per la informació que faciliti.

7.- ENLLAÇOS DE TERCERS

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament a l’app i no s’aplica a enllaços, pàgines web de tercers accessibles a través del mateix o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers.

En conseqüència, Tsubacheck no assumeix cap tipus de responsabilitat que se’n pugui derivar.

Tsubacheck ofereix a l’Usuari aquests enllaços i informació i/o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en aquests llocs web.
La seva inclusió en l’app no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de Tsubacheck.

8.- MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Tsubacheck es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a l’app.

9.- MODES DE COMUNICACIÓ

Als efectes de les presents Condicions d’Ús i per a qualsevol comunicació que calgui entre l’Usuari i Tsubacheck, aquests s’hauran de dirigir a hello@tsubacheck.com

10.- NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES I POSSIBLES INFRACCIONS

En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament de l’ app o si en algunes de les diferents seccions o pàgines trobés errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, pot posar-se en contacte amb hello@tsubacheck.com

11.-LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a l’app implica l’acceptació per l’Usuari del que disposen les presents Condicions d’Ús.
Si no està vostè d’acord amb aquestes Condicions d’Ús, per favor, abstén de visitar o utilitzar l’app.
Qualsevol controvèrsia relativa als mateixos es regirà per la legislació andorrana, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjat del Principat d’Andorra.

Darrera actualització: 1 de maig 2023

Desplaça cap amunt