Condicions d' Ús

L’accés a Tsubacheck Honor comporta la plena acceptació, per part dels seus usuaris, dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privacitat, que també trobarà a la seva disposició a Tsubacheck Honor (en endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”).

Així mateix, els usuaris de Tsubacheck Honor s’ obliguen a fer-ne un ús diligent i dels continguts que contenen, d’ acord amb el que estableix la legislació vigent, així com amb la bona fe i els bons costums i sense contravenir la moral ni l’ ordre públic.
Per tant, entre d’altres, no està permès l’accés o l’ús de Tsubacheck Honor amb finalitats il·legals, per la qual cosa, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, queda prohibit:

  • Fer ús de Tsubacheck Honor de manera que es puguin provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament;
  • Usar Tsubacheck Honor per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
  • Usar Tsubacheck Honor per recollir sense autorització dades de caràcter personal d’altres usuaris;
  • Accedir sense autorització a xarxes o sistemes de la informació connectats a Tsubacheck Honor, mitjançant pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·lícit;
  • Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o d’autentificació de Tsubacheck Honor o de qualsevol xarxa o sistema de la informació connectats al mateix, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts de Tsubacheck Honor; o
  • Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de l’ APP o en les xarxes o en els sistemes d’ informació connectats a Tsubacheck Honor.

Reserva de la facultat de modificació d’ aquests Termes i Condicions

RJ Digital hub es reserva la facultat d’ efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i a efectes immediats, les modificacions i actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions.
Per tant, RJ Digital hub recomana als usuaris de Tsubacheck Honor que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

Definició del terme “continguts”

A efectes de Terme i Condicions el concepte “continguts” fa referència a tots els continguts que conformin Tsubacheck Honor, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’ estructura de navegació de Tsubacheck Honor, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies, les il·lustracions, els gràfics, els mapes, els textos, les dades i altra informació que s’hi mostri.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts

Els continguts són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat de RJ Digital hub o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions.
Per tant, l’ accés a Tsubacheck Honor no atorga als usuaris titularitat cap ni drets d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que RJ Digital hub o els tercers titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé sigui indicant-ho expressament a l’ APP o per mitjà de llicències o autoritzacions prèvies i per escrit a tal efecte.

Per tant, RJ Digital hub es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o seguiment en línia dels usos no autoritzats dels continguts.
I, en qualsevol cas, RJ Digital hub es reserva la facultat d’ interposar les accions legals de l’ ordre civil o penal que corresponguin contra els usuaris de Tsubacheck Honor que infringeixin drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que recaiguin sobre els continguts.

En el cas que qualsevol usuari consideri que algun contingut vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a RJ Digital hub pels mitjans de contacte o reclamació indicats en el primer paràgraf d’ aquest avís legal, a fi que RJ Digital hub pugui analitzar i, si s’ escau, atendre el supòsit de què es tracti.

RJ Digital hub es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a Tsubacheck Honor als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.
Aquesta facultat de RJ Digital hub és sense perjudici de les eventuals accions legals de l’ordre civil o penal que pugui iniciar en contra dels usuaris a què pertoca.

Responsabilitat dels usuaris

  • Els usuaris són els únics responsables de prendre totes les mesures apropiades per protegir els dispositius i programes informàtics associats a través dels quals accedeixin a Tsubacheck Honor contra, entre d’altres, virus, codis maliciosos o altres programes o arxius danyosos.
  • Els usuaris seran els únics responsables de l’ús que facin del contingut que se’ls proporcioni a través de Tsubacheck Honor.
  • En el cas que dirigeixin preguntes o reclamacions a RJ Digital hub, els usuaris seran responsables de qualsevol dany causat a RJ Digital hub o a tercers per proporcionar dades o informació falses o inexactes.
  • Els Usuaris seran igualment responsables en tots els altres casos en els quals no respectin les Condicions Generals, com, per exemple i de forma no limitativa, en els casos indicats en la secció «Acceptació dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web».

Responsabilitat de RJ Digital hub

RJ Digital hub no serà responsable dels danys o altres conseqüències derivades de l’ús que els usuaris facin de Tsubacheck Honor o del contingut que conté.

RJ Digital hub no es fa responsable dels danys o altres conseqüències derivades de la indisponibilitat de Tsubacheck Honor o del seu contingut per raons tècniques, de seguretat, de control, d’ actualització o de manteniment, o d’ errors deguts a servidors o a intermediaris o proveïdors tercers, tals com deficiències en les línies telefòniques o sobrecàrregues d’ Internet.

RJ Digital hub no es fa responsable dels danys causats als usuaris de Tsubacheck Honor per malware, ciberdelinqüents o altres interferències il·lícites de tercers.

RJ Digital hub no exerceix cap control sobre els serveis, continguts i/o altres elements als quals puguin accedir els usuaris de Tsubacheck Honor a través de dispositius tècnics d’enllaç, directoris o altres mitjans que permetin accedir a Tsubacheck Honor.
Per tant, RJ Digital hub no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre d’altres, dels serveis continguts i/o altres elements als quals es pugui accedir, ni dels danys o altres conseqüències que puguin derivar-se de la seva utilització.
En cap cas l’ existència d’ aquest accés pressuposa l’ existència d’ acords amb els propietaris o responsables dels serveis, continguts o altres elements en qüestió, ni la recomanació, promoció o identificació de RJ Digital hub amb ells.

Els usuaris que decideixin visitar i/o utilitzar un enllaç de tercers ho faran pel seu compte i risc i hauran de prendre les mesures de protecció adequades.

No obstant això, en el cas que qualsevol usuari consideri que, a través de qualsevol dispositiu d’ enllaç tècnic, directoris o altres mitjans accessibles a través de Tsubacheck Honor, es violen els drets o les posicions jurídiques de tercers, haurà d’ informar immediatament a RJ Digital hub per mitjà del contacte indicat en el primer paràgraf d’ aquest avís legal, perquè RJ Digital hub pugui analitzar i, si s’ escau, tractar el cas en qüestió.

RJ Digital hub podrà, temporalment o permanentment, interrompre l’accés a Tsubacheck Honor, en el cas que no pugui o no vulgui continuar utilitzant aquest lloc; en aquests casos, l’accés dels usuaris es rescindirà immediatament sense que els usuaris puguin fer responsable a RJ Digital hub.

Així mateix, RJ Digital hub es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol contingut de Tsubacheck Honor, actualitzar o corregir errors o inexactituds.

En la mesura que això no contradigui el que estableix la legislació vigent, en el cas que, eventualment, RJ Digital hub considerada responsable dels danys causats als usuaris de Tsubacheck Honor, la responsabilitat de RJ Digital hub es limitarà a certs, reals i específics i cap cas serà responsable dels danys o altres conseqüències derivades de la violació de les Condicions Generals per part dels usuaris.

RJ Digital hub prohibeix la creació d’enllaços cap a Tsubacheck Honor des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

En facilitar-nos dades personals, ens garanteixes que aquestes són exactes i completes.
Igualment, ens confirmes que respons de la veracitat de les dades personals que ens has comunicat i que les mantindràs convenientment actualitzades de manera que responguin a la situació real, fent-te responsable de les dades personals falses o inexactes que poguéssim proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud.

No ens pots facilitar dades personals d’altres persones llevat que estigui justificat en relació amb els serveis que ens demanes.
En qualsevol cas, si ens facilites les dades personals de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar aquests tercers prèviament a facilitar-nos les seves dades personals.
Aquesta informació que has de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministris, ha d’incloure totes les disposicions previstes en la nostra política de privacitat, i ets tu qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

En els casos en què hagis de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho t’obligues a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela.
Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens facilitis qualsevol dada personal d’ aquestes persones.

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris de Tsubacheck Honor se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anteriorment referit és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Desplaça cap amunt