...

GDPR

Compromís amb la Qualitat i la Confiança Digital

El Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) defineix set principis essencials per al tractament de dades personals per part dels responsables i encarregats del tractament:

  • legalitat
  • lleialtat i transparència
  • limitació de la finalitat
  • minimització de dades
  • exactitud
  • limitació de la conservació
  • integritat i confidencialitat (seguretat).

L’ auditoria de compliment del GDPR és una revisió sistemàtica i independent per verificar que una organització compleix amb el GDPR, amb l’ objectiu d’ assegurar el compliment dels seus deures sota el reglament i identificar possibles àrees de millora.
L’ informe d’ auditoria ofereix una anàlisi detallada sobre el grau de compliment de l’ organització amb el GDPR, incloent avaluació de processos, estat de compliment i recomanacions de millora.

Desplaça cap amunt