...

SIGNATURA ELECTRÒNICA AVANÇADA

Tsubacheck utilitza una capa d' autentació biometrica, que permet identificar el signant i garantir la validesa jurídica del document signat.

Innovació i Seguretat en l' Autenticació de Documents

Què és la signatura electrònica avançada?

La signatura electrònica avançada de Tsbacheck, es distingeix per complir amb els estàndards tècnics i legals establerts per la normativa eIDAS (Reglament UE 910/2014) sobre signatures electròniques.

La signatura electrònica avançada ha de satisfer els criteris essencials següents:

1

Ha d' estar associada de manera exclusiva i no transferible a l' individu que signa.

2

Ha de facilitar la identificació clara del signant.

3

S' ha de generar a partir de dades que el signant maneja amb seguretat i que estan sota el seu control exclusiu.

4

Ha d' estar connectada de forma segura a la informació signada, impedint alteracions posteriors en el contingut.

Firma electronica

Validesa Jurídica Tsubacheck

La implementació d’ aquests requisits en la signatura electrònica avançada proporciona un nivell superior de seguretat en els procediments de signatura i formalització de contractes.

Un aspecte crucial és la garantia de la integritat del contingut signat, assegurant que ni el document ni la identitat del signant han estat alterats post signatura.

Claus per Entendre Les seves Distincions i Avantatges

En què es diferencien la signatura electrònica i la signatura electrònica avançada

La signatura electrònica i la signatura electrònica avançada són dos conceptes que, tot i que relacionats, tenen diferències significatives en termes de seguretat, legalitat i casos d’ ús.

SIGNATURA ELECTRONICA

SIGNATURA ELECTRONICA AVANÇADA

Definició

La signatura electrònica és qualsevol dada en format electrònic utilitzat com a mètode de signatura. Això pot incloure des d' una imatge escanejada a una firma manuscrita.

Definició

La signatura electrònica avançada és una forma de signatura electrònica que compleix amb requisits específics que aporten majors garanties quant a la identitat del signant i la integritat del document. Aquestes firmes solen estar vinculades de manera única al signant.

Seguretat

La seguretat d' una signatura electrònica bàsica pot variar, però generalment ofereix un nivell de seguretat menor en comparació amb la signatura electrònica avançada. Fins i tot algunes firmes avançades amb OTP simples com l'SMS poden arribar a ser repudiades en un judici.

Seguretat

Ofereix un nivell de seguretat molt alt. Utilitza mètodes de verificació d' identitat forts, com l' autenticació biomètrica o l' ús de dispositius certificats, i garanteix que la signatura estigui vinculada de manera única al document i al signant, la qual cosa impedeix qualsevol alteració posterior del document signat.

Legalitat

Tot i que legalment vàlida en molts contextos, la signatura electrònica bàsica pot no ser suficient per a certs tràmits legals o processos judicials que requereixen una autenticació d' identitat més rigorosa.

Legalitat

La signatura electrònica avançada té una acceptació legal més àmplia per a una gamma més extensa de transaccions, incloent aquelles que requereixen alts nivells de seguretat i autenticitat. En molts països, té la mateixa validesa legal que una firma manuscrita.

Usos

Ideal per a processos interns d' empreses, confirmacions de rebut, i documents menys crítics on la identitat del signant no necessita ser verificada amb el més alt nivell de seguretat.

Usos

S' utilitza en contextos que requereixen una alta seguretat i on és important verificar de forma inequívoca la identitat del signant, com en contractes legals, documents governamentals, transaccions financeres i altres documents crítics.

En resum, la principal diferència entre la signatura electrònica simple i la signatura electrònica avançada rau en el nivell de seguretat i garanties que ofereixen.

La implementació de la signatura electrònica avançada Tsubacheck, amb capa d’ autenticació biomètrica, proporciona un nivell superior de seguretat en els procediments de signatura i formalització de contractes.
Un aspecte crucial és la garantia de la integritat del contingut signat, assegurant que ni el document ni la identitat del signant han estat alterats post signatura.

Desplaça cap amunt
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.