...

Validesa Jurídica de la Signatura Electrònica Avançada

Tsubacheck s'adhereix a les estipulacions actuals per a l'autenticació electrònica avançada de documents i les lleis de privacitat de dades (eiDAS i RGPD).

Tsubacheck, sistema de signatura electrònica avançada que compleix la normativa europea eIDAS i RGPD.

Europa es posiciona a l’ avantguarda en la definició de normatives per a l’ autenticació electrònica a nivell global, amb les seves directrius adoptades pels estats membres de la Unió.
L’eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services), sota el Reglament 910/2014, estableix les directrius per als serveis de confiança i la signatura electrònica en l’àmbit digital.

Tsubacheck eidas

Validesa Jurídica de Tsubacheck

Tsubacheck s’adhereix a les lleis europees actuals per a la signatura electrònica avançada

Biometría

Abans de procedir a la signatura en línia, el signatari és identificat de manera clara i precisa mitjançant tècniques de biometria, assegurant una autenticació inequívoca.

Blockchain

Mitjançant l'ús de la tecnologia Blockchain per registrar el procés, es garanteix la inalterabilitat de la informació un cop signada, assegurant que no han sofert modificacions posteriors.

En situacions judicials on calgui presentar evidència digital, la responsabilitat de demostrar la validesa d’ aquesta prova recau sobre qui la presenta.
Els sistemes basats en OTP, com els missatges SMS, poden suscitar incerteses sobre la veritable identitat de l’ individu que introdueix el codi.
Aquesta diferència és crucial, ja que existeixen precedents jurídics que han qüestionat la fiabilitat de les proves obtingudes mitjançant OTP, podent ser fins i tot desestimades en un procés judicial.
A diferència dels mètodes d’autenticació biomètrica implementats per Tsubacheck, que ofereixen una identificació molt més segura de l’usuari.

Desplaça cap amunt